SUKUK DAN PERAKAUNAN ZAKAT DI MALAYSIA

Abstrak
Kertas kerja ini meneroka perakaunan zakat ke atas sukuk yang merupakan salah satu dari sumber harta wajib zakat yang tidak disepakati. Perbincangan dibahagikan kepada empat kategori. Pertama, membuat analisis terhadap beberapa sumber kekayaan wajib zakat yang tidak disepakati. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk pulangan yang diperoleh dari pelaburan sukuk. Ketiga, meneroka kaedah perakaunan zakat ke atas sukuk di Malaysia khususnya melalui aplikasi qiyas. Keempat, mengemukakan alternatif kaedah perakaunan zakat ke atas sukuk yang boleh diamalkan. Hujah-hujah juga akan berkisar berkaitan isu sukuk sebagai sumber harta wajib zakat yang tidak disepakati, oleh itu kaedah perakaunan zakatnya pastilah banyak dipengaruhi oleh kepentingan semasa dan keadaan setempat di mana sukuk itu beroperasi.

SILA KLIK DI SINI UNTUK BACAAN LANJUT.

Leave a Reply